logo
INCASSOBUREAU:

DiJAincassobureau incasseert vorderingen voor zowel bedrijven als particulieren in heel Nederland. Onze trefwoorden zijn persoonlijk, doeltreffend en discreet.

Werkwijze.
Na ontvangst van de schriftelijk aangeleverde opdracht, vergezeld van een eventuele kopie getekende opdracht en een kopie van de factuur zenden wij de debiteur een sommatie, vermeerderd met incassokosten en de wettelijk verschuldigde rente.
Tevens sturen wij u deze dag een ontvangstbevestiging met daarbij een factuur voor de dossierkosten, wat gelijk een acceptatie van de opdracht betekent.
In principe zal er na deze sommatie geen verdere schriftelijke communicatie met de debiteur plaatsvinden, tenzij dit door handelingen van de debiteur vereist is.
Als wij na het versturen van de sommatie geen reactie krijgen, dan wordt er na het verstrijken van de gestelde termijn, negen dagen, telefonisch contact met de debiteur opgenomen.
Wij zullen net zo vaak contact met de debiteur opnemen, totdat het uiteindelijke doel bewerkstelligd is.
Tijdens deze gesprekken zullen wij de debiteur op zijn betalingsplicht wijzen en zullen wij ervoor zorgen, dat er spoedig betaald zal gaan worden.
De toon van deze gesprekken zal nooit agressief of intimiderend zijn, maar wel streng tot zeer streng.
Wij zullen u en uw firma nooit in diskrediet brengen, tevens zullen wij altijd rekening houden met de relatie die u met de debiteur heeft.
Indien het voor ons niet mogelijk is een betaling te bewerkstelligen, dan zullen wij, uitsluitend na overleg met u, de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat.
Door de persoonlijke manier van incasseren, kunnen wij ons beroepen op een zeer hoog incasseringspercentage.
Uiteraard kunt u er vanuit gaan, dat wij zeer discreet met de verkregen informatie om zullen gaan.

Incassokosten.

De verdere kosten, die gemoeid zijn met het incasseren van de vordering, de incassokosten, zullen worden doorberekend aan de debiteur.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk achteraf een factuur te ontvangen voor de incassokosten.
Indien het duidelijk is, dat door een wanprestatie of zeer slechte afhandeling uwerzijds, de debiteur zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakwam, zullen wij de incassokosten voor een gedeelte aan u doorberekenen,
indien wij het niet bij de debiteur kunnen incasseren.

Rente.

Er wordt naar de debiteur 6% rente per jaar, over de looptijd van de vordering in rekening gebracht.
Dit is de wettelijke rente.
Indien u in uw betaling- en leveringsvoorwaarden een ander percentage (contractuele rente) hebt staan, dan zullen wij dat percentage hanteren.
Bij volledige inning van de vordering, wordt de ontvangen rente aan u overgemaakt.

Afdracht van Bedragen.

Indien wij een volledige betaling voor u hebben ontvangen, dit is dus inclusief de incassokosten en rente, dan zullen wij deze nog dezelfde dag met u verrekenen.
U ontvangt van ons een zogenaamde "incasso afdracht", waar duidelijk op vermeld staat wat er voor u ge´ncasseerd is, en wat er aan rente voor u is ontvangen.
Daar vanaf gaat dan de provisie.
Onderaan ziet u dan het, door u te ontvangen, bedrag.
Bij een uiteindelijke betaling van een gedeelte van het factuurbedrag (bijvoorbeeld bij een faillissement) wordt er een procentueel bedrag overgeboekt van het totaal ge´nde bedrag.
.